Algemene Voorwaarden 8 Week Body Challenge – Body Business Coaching V.O.F.

 1. Body Business Coaching verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in het privacy statement.
 2. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Body Business Coaching de persoonsgegevens voor de doeleinden: Facturatie, Debiteurenadministratie, Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting en Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden en voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Body Business Coaching.
 3. Body Business Coaching mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Risico en Aansprakelijkheid

 1. Body Business Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van het 8 week E-book.
 2. Body Business Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Body Business Coaching geleverde diensten.
 3. Body Business Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Deelnemer zijn aangeleverd.
 4. Body Business Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Body Business Coaching.
 5. Body Business Coaching is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Body Business Coaching is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Body Business Coaching geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Body Business Coaching zou liggen, is de aansprakelijkheid van Body Business Coaching beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Body Business Coaching. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Body Business Coaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Body Business Coaching beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Body Business Coaching aan de Deelnemer in rekening is gebracht.

Intellectuele Eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Body Business Coaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Body Business Coaching verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Body Business Coaching) recht om de producten en diensten van Body Business Coaching te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Body Business Coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Body Business Coaching.